מטרות העמותה

הפורום לסלולריות שפויה - מטרות העמותה


 1. לפעול להגנה על הציבור מפני קרינות מזיקות מאנטנות וממכשירי טלפון במישור הציבורי, העירוני, התכנוני  המשפטי, החקיקתי והמדעי.
 2. לפעול לאכיפת הדינים הקיימים הנוגעים לקרינה באנטנות וממכשירים סלולריים ולהגברת הפיקוח על החברות הסלולריות בתחום הקמת האנטנות והשימוש במכשירי הטלפון הסלולריים.
 3. לתמוך ולקדם חקיקה בנושא הפחתת הקרינה והגברת הפיקוח על החברות המקימות אנטנות סלולריות ו\או המשווקות מכשירי טלפון סלולריים ו\או המספקות שירותי סלולר.
 4. להתנגד ולפעול נגד חקיקה בתחום הסלולרי ותחומי קרינה אחרים, אשר עשויה לפגוע באיכות החיים, בבריאות הציבור, ובאיכות הסביבה.
 5. ליזום, ללוות ולתמוך בהליכים ציבוריים ומשפטיים למניעת הקמת אנטנות ללא צורך, להגברת פיקוח על הקמת והפעלת אנטנות ומתקני שידור וליידוע הציבור.
 6. לפעול להתאמת התקנים המותרים לחשיפת הציבור לקרינות שידור במדינת ישראל בהתאם למדווח במחקרים עדכניים, ובשים לב לתקנים המתקדמים בעולם.
 7. ליזום קיום דיון ציבורי בהטמעת שירותי תקשורת סלולריים רחבי פס, לאור המחיר הסביבתי הכרוך בכך.
 8. ליתן סיוע וייעוץ לאנשים פרטיים, לארגונים, וועדים, החשופים לקרינות מזיקות, כולל לרכוש מכשירי מדידת קרינה והשאלתם לכל חברי העמותה.
 9. להכין ולרכז חומר חינוכי והסברתי בנושא הסכנות הנובעות מהשימוש בטלפון סלולרי ומהחשיפה לאנטנות סלולריות, הדרכים להתגונן מפני הקרינות, והצורך בשינוי תודעתי-ציבורי.
 10. לעודד ולקיים דיווח מסודר מהשטח, שישמש לביצוע מחקרים מעשיים, למציאת פתרונות שיאפשרו לצמצם את כמות הקרינה מאנטנות וממכשירי הטלפוניים ולשם הגברת הפיקוח על אנטנות סלולריות ומפעילים סלולריים.
 11. ליצור ולקדם תמריצים כלכליים ואחרים במישרין ובעקיפין לשם עידוד הפחתת הקרינה הסלולרית אליה נחשף הציבור הרחב.
 12. לקיים קשרים ישירים לפי הצורך, עם הרשויות המוניציפליות, הממשלתיות, ועדות הכנסת, ופורם החברות הסלולריות, לפתרון בעיות קרינה מקומיות.
Comments